0966.867.186

BÀI 7. TASKS VÀ NOTES

A. TASKS

            Một Task là một công việc được bạn tạo ra trong danh sách công việc cần phải hoàn thành. Bạn có thể tự gán tác vụ cho mình hoặc cho người khác hoặc người khác có thể gán tác vụ đó cho bạn.

Biểu mẫu Task

            Subject: Tiêu đề Task

            Start date: Ngày bắt đầu

            Due date: Thời gian kết thúc

            Status: Trạng thái Task (Chưa bắt đầu, Đang thực hiện, Đã hoàn tất, Chờ)

            Priority: Mức độ ưu tiên (Low - thấp, Normal - Trung bình, High - Cao)

            Complete: Mức độ hoàn thành công việc

            Reminder: Nhắc việc

            Owner: Người tạo

Giao diện hiển thị

            Detailed: Hiển thị đầy đủ các thông tin liên quan tới một Task, gồm: Subject, Status, due date, location, color categories, flag.

            Simple List: Hiển thị Task dưới dạng danh sách gồm một vài thông tin cơ bản của task

            To-Do List: Hiển thị dưới dạng Sidebar trong đó có hiển thị Flag của mỗi Task

            Prioritized: Hiển thị danh sách Task được phân vào các nhóm mức độ ưu tiên khác nhau

            Active: Hiển thị danh sách Task còn hiệu lực

            Completed: Danh sách Task đã hoàn thành

            Today: Danh sách Task trong hôm này phải thực hiện

            Next 7 Days: Danh sách task thực hiện trong 7 ngày tới

            Overdue: Danh sách task quá hạn

            Assigned: Danh sách task bạn gán cho người khác

            Server Tasks: Danh sách các task có trong các phần mềm khác liên quan của Microsoft như Project, SharePoint

THỰC HÀNH:

1. Lập danh sách công việc cần phải làm trong ngày (gồm công việc cá nhân, công ty, gia đình). Theo dõi công việc và tự đánh giá mức độ hoàn thành công việc.

2. Trong danh sách Email nhận được, hãy dùng tính năng Flag để đánh dấu các Task cần phải thực hiện.

B. NOTE

            Note trong Outook là một công cụ giúp bạn ghi chép lại các nội dung công việc hoặc những mẩu tin để lưu trữ và sử dụng lại sau đó.

Giao diện hiển thị

            Icon: Hiển thị danh sách note theo icon được sắp xếp dưới dạng lưới

            Note List: Hiển thị danh sách note theo danh sách

            Last 7 Days: Hiển thị danh sách Note trong 7 ngày gần nhất

 

THỰC HÀNH: Tạo ra 1 Note lưu trữ thông tin bạn thường xuyên sử dụng lại tỏng công việc và trong cuộc sống. Ví dụ danh sách tài liệu thường xuyên sử dụng hay các bài hát thường nghe, hoặc những điều lưu ý trong một vài dự án gần đây - những bài học bạn cần rút ra trong quá trình làm việc.