0966.867.186

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN

A. Mô tả chức năng

1. Quản lý danh mục

 • Danh mục gồm:
  • Quận/Huyện
  • Đường phố
  • Loại hình (nhà mặt phố, Trang trại, nhà xưởng,…)
  • Nhóm (Cần mua, cần bán, cần thuê, cho thuê,…)
  • Pháp lý (Sổ đỏ chính chủ, Hợp đồng công ty,…)
  • Hướng (Đông, Tây, Nam, Bắc,…)
 • Chức năng:
  • Thêm, sửa, xóa thông tin danh mục
  • Xem danh sách danh mục
  • Tìm kiếm thông tin danh mục

2. Quản lý khách hàng

a, Quản lý thông tin chung

 • Thông tin khách hàng gồm: Họ tên, Số điện thoại, địa chỉ, Nhu cầu (khoảng giá, quận, hướng, diện tích): Khi nhập thông tin khách hàng cho phép chọn nhiều sản phẩm mà khách đã xem, mặc định các sản phẩm đang phụ trách của người nhập, nếu k có thì cho phép chọn sản phẩm trong tổng kho
 • Phân loại 2 danh sách khách hàng:
  • Khách hàng tự phát triển
  • Khách hàng được chia sẻ (nếu có chức năng chia sẻ khách hàng)
 • Chức năng:
  • Thêm, sửa, xóa thông tin khách hàng theo các trường dữ liệu trên.
  • Xem danh sách khách hàng
  • Xem chi tiết khách hàng
   • Xem thông tin cơ bản
   • Xem danh sách sản phẩm đã mua
  • Tìm kiếm thông tin khách hàng
   • Tìm kiếm theo các thông tin đã nhập
   • Tìm kiếm thông tin khách hàng theo người nhập, thời gian nhập
 • Tải danh sách khách hàng theo dữ liệu đã tìm kiếm

b, Chia sẻ khách hàng

 • Chia sẻ thông tin khách hàng giữa các thành viên trong hệ thống
 • Khi chia sẻ khách hàng, người nhận có quyền chấp nhận hoặc không nhận thông tin khách hàng được chia sẻ
 • Quản lý danh sách khách hàng đã chia sẻ
 • Quản lý danh sách khách hàng được chia sẻ

c, Tìm sản phẩm theo nhu cầu khách hàng

 • Cập nhật nhu cầu của khách hàng
 • Hệ thống tự động tìm kiếm và đưa ra danh sách sản phẩm phù hợp với nhu cầu

3. Chăm sóc khách hàng

 • Thông tin chăm sóc gồm: Thời gian, người chăm sóc, Thông tin khách hàng, nội dung chăm sóc
 • Chức năng:
  • Thêm thông tin chăm sóc
  • Tìm kiếm thông tin chăm sóc
  • Xem danh sách lịch sử chăm sóc khách hàng

4. Quản lý sản phẩm

a, Quản lý thông tin chung

 • Thông tin sản phẩm gồm: Ngày nhập, Quận, Địa chỉ, Địa chỉ cụ thể, Điện thoại, Chủ nhà, Diện tích, Số tầng, Số căn, Hướng, Đường, Giá (tỷ), Người bán, Ghi chú, Người cập nhật
 • Chức năng chung:
  • Thêm thông tin sản phẩm
  • Sửa / Xóa thông tin sản phẩm nếu sản phẩm chưa bán hoặc người thao tác chức năng được phân quyền cho phép sửa.
  • Xem chi tiết thông tin sản phẩm
   • Thông tin cơ bản của sản phẩm
   • Lịch sử chăm sóc khách hàng liên quan
   • Danh sách khách hàng có nhu cầu
 • Tải danh sách sản phẩm theo kết quả tìm kiếm
 • Phân quyền danh sách sản phẩm theo nhóm người dùng

b, Quản lý kho sản phẩm

 • Hiển thị danh sách tất cả sản phẩm trong hệ thống. Dữ liệu chủ nhà và khách hàng được ẩn nếu người xem không sở hữu sản phẩm đó
 • Tìm kiếm thông tin sản phẩm theo các thông tin đã nhập vào hệ thống
 • Tìm kiếm và Cập nhật thông tin khách hàng có nhu cầu: Liệt kê danh sách khách hàng có nhu cầu các sản phẩm tương tự

c, Quản lý sản phẩm phụ trách

 • Hiển thị danh sách sản phẩm đang chờ phụ trách / đang phụ trách
 • Người dùng sau đăng nhập được phép nhận / không nhận sản phẩm được giao phụ trách
 • Tìm kiếm thông tin sản phẩm theo dữ liệu nhập vào hệ thống
 • Xem chi tiết thông tin sản phẩm
 • Thực hiện chức năng bán hàng

d, Quản lý trạng thái sản phẩm

 • Cập nhật tình trạng sản phẩm: Chờ duyệt / Đã duyệt / Chờ bán / Đã bán / Đang phụ trách / Huỷ.
 • Theo dõi lịch sử trạng thái sản phẩm

5. Quản lý lịch sử trạng thái sản phẩm

 • Thông tin lịch sử sản phẩm gồm: Thông tin sản phẩm, Tác vụ (Thêm, sửa, xóa, cập nhật trạng thái),  Thời gian tác vụ
 • Trạng thái sản phẩm gồm: Chờ duyệt, Đã duyệt, Đang bán, Đã bán.
 • Chức năng: Xem danh sách lịch sử sản phẩm

6. Bán hàng

 • Thông tin bán hàng gồm: Thông tin sản phẩm, Người bán, thời gian bán, ghi chú
 • Chức năng:
  • Cập nhật thông tin bán hàng
  • Lưu lại thông tin người bán (nếu có)
  • Xem danh sách lịch sử bán
  • Tìm kiếm thông tin bán hàng theo dữ liệu đã nhập

Lưu ý: Người bán hàng có thể là nhân viên trong hệ thống hoặc chủ nhà đã bán sản phẩm.

7. Quản lý lương

 • Chấm công hàng ngày
 • Cấu hình hoa hồng nhân viên, lợi nhuận công ty mỗi sản phẩm
 • Tổng hợp lương nhân viên hàng tháng
 • Thống kê lương theo nhân viên, theo thời gian: từ ngày – đến ngày, từ tháng – đến tháng, từ năm – đến năm

8. Thông báo

 • Thông báo thông tin khách hàng được chia sẻ
 • Các thông báo khác của hệ thống
 • Đánh dấu đã xem

9. Thống kê

 • Thống kê số lượng khách hàng mới trong 1 khoảng thời gian, phân quyền cho mỗi người nhân viên hoặc toàn bộ nhân viên trong công ty.
 • Thống kê số sản phẩm đã bán, đang bán, đã mất (do chủ nhà đã bán) của mỗi nhân viên hoặc toàn bộ nhân viên trong công ty.

B. Các gói phần mềm

STT CHỨC NĂNG GÓI 1 GÓI 2 GÓI 3 GÓI 4 GÓI 5
1 Quản lý danh mục
2 Quản lý khách hàng
2.1 Quản lý thông tin chung
2.2 Chia sẻ khách hàng    
2.3 Tìm kiếm sản phẩm theo nhu cầu    
3 Chăm sóc khách hàng
4 Quản lý sản phẩm
4.1 Quản lý thông tin chung
4.2 Quản lý kho sản phẩm
4.3 Quản lý sản phẩm phụ trách    
4.4 Quản lý trạng thái sản phẩm    
5 Quản lý lịch sử sản phẩm
6 Bán hàng    
7 Quản lý lương      
8 Thông báo    
9 Thống kê
CHI PHÍ HÀNG NĂM