0966.867.186

Bảng Giá Tên Miền Trong Nước MHS

Giá tên miền
Việt Nam
Lệ phí
đăng ký
Phí duy trì/năm  Dịch vụ tài khoản
quản trị tên miền
năm đầu
Dịch vụ tài khoản
quản trị tên miền
năm tiếp theo
Tổng tiền
năm đầu
Tổng tiền
năm tiếp theo
  (1) (2) (3) (4) = (1+2+3) + (3*10%) = (2+4) + (4*10%)
.vn 220.000 đ 440.000 đ 220.000 đ 110.000 đ 902.000 đ 803.000đ 561.000 đ
.com.vn 220.000 đ 330.000 đ 220.000 đ 110.000 đ 792.000 đ 682.000đ 451.000 đ
.net.vn/ .biz.vn 220.000 đ 330.000 đ 220.000 đ 110.000 đ 792.000 đ 682.000đ 451.000 đ
.edu.vn 140.000 đ 200.000 đ 220.000 đ 110.000 đ 582.000 đ 462.000đ 321.000 đ
.gov.vn/ .org.vn
/.edu.vn/ .info.vn/
.pro.vn/ .health.vn/
.ac.vn
140.000 đ 200.000 đ 220.000 đ 110.000 đ 582.000 đ 321.000 đ
.name.vn  50.000 đ 50.000 đ 30.000 đ 30.000 đ 133 .000 đ 83.000 đ
.int.vn     140.000 đ 200.000 đ 220.000 đ 110.000 đ 582.000 đ 321.000 đ
Tên miền theo địa lý      140.000 đ 200.000 đ 220.000 đ 110.000 đ 582.000 đ 321.000 đ
Tên miền tiếng Việt      0 đ 40.000 đ 40.000 đ 30.000 đ 84.000 đ 73.000 đ

 

Chuyển tên miền về MHS Phí chuyển đổi Phí duy trì/năm  Dịch vụ tài khoản quản
trị tên miền năm đầu 
Tổng tiền chuyển đổi +
sử dụng năm tiếp theo 
  (1) (2) (3) = (1+2+3) + (3*10%)
.vn Miễn phí 440.000 đ 110.000 đ 561.000 đ
.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn Miễn phí 330.000 đ 110.000 đ 451.000 đ
.gov.vn/ .org.vn/.edu.vn/
.info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn
Miễn phí 200.000 đ 110.000 đ 321.000 đ
.name.vn  Miễn phí 50.000 đ 30.000 đ 83.000 đ
.int.vn Miễn phí 200.000 đ 110.000 đ 321.000 đ
Tên miền theo địa lý  Miễn phí 200.000 đ 110.000 đ 321.000 đ
Tên miền tiếng Việt  Miễn phí 40.000 đ 30.000 đ 73.000 đ

Xem: Bảng giá tên miền quốc tế MHS