0966.867.186

Bảng Giá Hosting MHS Thường

MHSCP01

Thanh toán tối thiểu 12 tháng

27.550₫ /tháng

Disk Space: 500 MB 01 GB

Bandwidth: 05 GB 20 GB

Domain: 01

 03

 02

 02

 05

SQL Accounts 02

Free SSL: Unlimited

 01 Core

RAM limit: 512 MB

MHSCP02

Thanh toán tối thiểu 06 tháng

47.500₫ /tháng

Disk Space: 800 MB 1.5 GB

Bandwidth: Unlimited

Domain: 02

 05

 04

 03

 10

SQL Accounts 04

Free SSL: Unlimited

 01 Core

RAM limit: 01 GB

MHSCP03

Thanh toán tối thiểu 06 tháng

74.100₫ /tháng

Disk Space: 1000 MB 2.5 GB

Bandwidth: Unlimited

Domain: 03

 Unlimited

 Unlimited

 Unlimited

 Unlimited

SQL Accounts 05

Free SSL: Unlimited

 01 Core

RAM limit: 01 GB

MHSCP03+

Thanh toán tối thiểu 03 tháng

104.500₫ /tháng

Disk Space: 1500 MB 3.5 GB

Bandwidth: Unlimited

Domain: 04

 Unlimited

 Unlimited

 Unlimited

 Unlimited

SQL Accounts 07

Free SSL: Unlimited

 01 Core

RAM limit: 01 GB

MHSCP04

Thanh toán tối thiểu 03 tháng

137.750₫ /tháng

Disk Space: 2000 MB 05 GB

Bandwidth: Unlimited

Domain: 07

 Unlimited

 Unlimited

 Unlimited

 Unlimited

SQL Accounts 12

Free SSL: Unlimited

 02 Core

RAM limit: 1.5 GB

MHSCP04+

Thanh toán tối thiểu 03 tháng

190.000₫ /tháng

Disk Space: 3000 MB 07 GB

Bandwidth: Unlimited

Domain: 06

 Unlimited

 Unlimited

 Unlimited

 Unlimited

SQL Accounts 15

Free SSL: Unlimited

 02 Core

RAM limit: 02 GB

MHSCP05

Thanh toán tối thiểu 01 tháng

237.500₫ /tháng

Disk Space: 4000 MB 10 GB

Bandwidth: Unlimited

Domain: 08

 Unlimited

 Unlimited

 Unlimited

 Unlimited

SQL Accounts 16

Free SSL: Unlimited

 02 Core

RAM limit: 2.5 GB

MHSCP05+

Thanh toán tối thiểu 01 tháng

370.500₫ /tháng

Disk Space12 GB

Bandwidth: Unlimited

Domain: 09

 Unlimited

 Unlimited

 Unlimited

 Unlimited

SQL Accounts 20

Free SSL: Unlimited

 02 Core

RAM limit: 2.5 GB

Xem: Bảng giá Hosting MHS doanh nghiệp