0966.867.186

Bảng Giá VPS MHS

CLOUD-MHS01

140.250₫ /tháng

CPU CORES: 01 Core

RAM: 01 GB

SSD: 20 GB

Speed: 100Mbps

CLOUD-MHS02

178.500₫ /tháng

CPU CORES: 01 Core

RAM: 02 GB

SSD: 30 GB

Speed: 100Mbps

CLOUD-MHS03

272.000₫ /tháng

CPU CORES: 01 Core

RAM: 03 GB

SSD: 40 GB

Speed: 150Mbps

CLOUD-MHS04

408.000₫ /tháng

CPU CORES: 04 Core

RAM: 04 GB

SSD: 50 GB

Speed: 150Mbps

CLOUD-MHS05

603.500₫ /tháng

CPU CORES: 04 Core

RAM: 06 GB

SSD: 60 GB

Speed: 200Mbps

CLOUD-MHS06

739.500₫ /tháng

CPU CORES: 05 Core

RAM: 08 GB

SSD: 70 GB

Speed: 200Mbps

CLOUD-MHS07

1.020.000₫ /tháng

CPU CORES: 07 Core

RAM: 12 GB

SSD: 80 GB

Speed: 200Mbps

CLOUD-MHS08

1.530.000₫ /tháng

CPU CORES: 08 Core

RAM: 16 GB

SSD: 100 GB

Speed: 200Mbps