0966.867.186

Bảng Giá Tên Miền Trong Nước MHS

Giá tên miền Việt Nam Lệ phí đăng ký Phí duy trì/năm  Dịch vụ tài khoản quản
trị tên miền năm đầu
Dịch vụ tài khoản quản trị
tên miền năm tiếp theo
Tổng tiền năm đầu Tổng tiền năm tiếp theo
  (1) (2) (3) (4) = (1+2+3) + (3*10%) = (2+4) + (4*10%)
.vn 200.000 đ 350.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 770.000 đ 660.000đ 460.000 đ
.com.vn 200.000 đ 250.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 670.000 đ 560.000đ 360.000 đ
.net.vn/ .biz.vn 200.000 đ 250.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 670.000 đ 560.000đ 360.000 đ
.edu.vn 120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 380.000đ 260.000 đ
.gov.vn/ .org.vn/.edu.vn/
.info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn
120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
.name.vn  30.000 đ 30.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 82.000 đ 52.000 đ
.int.vn     120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
Tên miền theo địa lý      120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
Tên miền tiếng Việt      0 đ 20.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 42.000 đ 42.000 đ

 

Chuyển tên miền về MHS Phí chuyển đổi Phí duy trì/năm  Dịch vụ tài khoản quản
trị tên miền năm đầu 
Tổng tiền chuyển đổi +
sử dụng năm tiếp theo 
  (1) (2) (3) = (1+2+3) + (3*10%)
.vn Miễn phí 350.000 đ 100.000 đ 460.000 đ
.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn Miễn phí 250.000 đ 100.000 đ 360.000 đ
.gov.vn/ .org.vn/.edu.vn/
.info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn
Miễn phí 150.000 đ 100.000 đ 260.000 đ
.name.vn  Miễn phí 30.000 đ 20.000 đ 52.000 đ
.int.vn Miễn phí 150.000 đ 100.000 đ 260.000 đ
Tên miền theo địa lý  Miễn phí 150.000 đ 100.000 đ 260.000 đ
Tên miền tiếng Việt  Miễn phí 20.000 đ 20.000 đ 42.000 đ

Xem: Bảng giá tên miền quốc tế MHS