0966.867.186

Bảng giá Hosting MHS doanh nghiệp

MHSBCP01

Thanh toán tối thiểu 01 tháng

332.500₫ /tháng

Disk Space: 15 GB

Bandwidth: Unlimited

Domain: 10

 Unlimited

 Unlimited

 Unlimited

 Unlimited

SQL Accounts 20

Free SSL: Unlimited

 02 (+1) Core

RAM limit: 2.5 (+1.5) GB

MHSBCP02

Thanh toán tối thiểu 01 tháng

436.500₫ /tháng

Disk Space20 GB

Bandwidth: Unlimited

Domain: 15 + (Unlimited)

 Unlimited

 Unlimited

 Unlimited

 Unlimited

SQL Accounts 50 (+Unlimited)

Free SSL: Unlimited

 02 (+2) Core

RAM limit: 2.5 (+1.5) GB

MHSBCP03

Thanh toán tối thiểu 01 tháng

674.500₫ /tháng

Disk Space20 GB

Bandwidth: Unlimited

Domain: Unlimited

 Unlimited

 Unlimited

 Unlimited

 Unlimited

SQL Accounts Unlimited

Free SSL: Unlimited

 05 Core

RAM limit: 06 GB

Xem: Bảng giá Hosting MHS thường